Deelname aan het webmasterprogramma van het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is mogelijk voor zowel particulieren als zakelijke webmasters afkomstig uit Nederland of Belgie met een Nederlandstalige website.

Het aanmelden is geheel kosteloos, iedereen die over een website op internet beschikt kan zich aanmelden voor het webmasterprogramma.

Bij registratie dient u de gegevens naar waarheid in te vullen. Indien uw gegevens veranderen, dan moet u dit zo spoedig mogelijk veranderen.

Bij aanmelding / registratie gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Per bedrijf of particulier wordt slechts één account toegekend. Dit account kunt u op een onbeperkt aantal websites gebruiken. Wilt u toch meerdere accounts hebben, neemt u dan even contact met ons op.

Alle door u aan het Affiliate Centrum / Promotie Centrum verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

U kunt ten allen tijde uw account bij het Affiliate Centrum / Promotie Centrum stopzetten, het openstaande bedrag zal dan bij de eerstvolgende kwartaalbetaling worden overgemaakt.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum heeft het recht om partners van haar webmasterprogramma zonder opgaaf van reden te weigeren of het webmasterprogramma met onmiddellijke ingang te beëindigen.

U dient bij de aanmelding te zorgen dat al uw gegevens correct en volledig zijn. Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitbetaling wegens onjuist of onvolledig verstrekte informatie. Geen volledige of onjuiste informatie betekent geen of late uitbetaling.

Bij twijfel kan het Affiliate Centrum / Promotie Centrum een kopie van een legitimatiebewijs of kamer van koophandel uittreksel vragen wat dan vervolgens binnen 48 uur moet worden verstrekt.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is wettelijk verplicht administratief vast te leggen aan wie zij uitbetalingen heeft verricht.

De webmaster staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart het Affiliate Centrum / Promotie Centrum terzake van alle aanspraken dienaangaande.

Indien er sprake is van een situatie waarin telecompartijen door overmacht niet in staat zijn het Affiliate Centrum / Promotie Centrum uit te betalen, behoudt het Affiliate Centrum / Promotie Centrum zicht het recht voor om de uitbetalingen aan webmasters die daar op betrekking hebben, op te schorten, zolang als genoemde partijen niet tot betaling zijn overgegaan. In zullke gevallen zal het Affiliate Centrum / Promotie Centrum de webmasters op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Accounts die meer dan 2 maanden inactief zijn zullen na voorafgaande kennisgeving aan het door u opgegeven e-mail adres, worden verwijderd.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum aanvaard geen aansprakelijkheid voor downtime of overige technische problemen.
We streven ernaar om ons systeem optimaal te laten functioneren. Eventuele schade op wat voor manier dan ook door technische storingen of foutieve handelingen kan niet op het Affiliate Centrum / Promotie Centrum worden verhaald.

Het te ontvangen bedrag wordt binnen 5 weken na afloop van het betreffende kwartaal op de rekening van de aangemelde webmaster overgemaakt. Uitbetaling vindt plaats als de behaalde winst meer dan € 25,- (€ 50,- voor partners uit Belgie) is. Uitbetalingen zullen alleen op Nederlandse of Belgische bankrekeningnummers plaatsvinden.

Bij fraude en overtreding van de hierboven genoemde regels zal uw account worden verwijderd.

Het Affiliate Centrum / Promotie Centrum is houder van de copyrights en/of licentierechten op al het materiaal dat is opgenomen in haar websites, design, content, logo's, etc.

Het Affilate Centrum is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen als daartoe aanleiding is.

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Ten aanzien van geschillen, ontstaan in verband met deze voorwaarden, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht bevoegd te oordelen.

 

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer | Sitemap | FAQ | Affiliate Links | Contact
All content copyright © 2005 AffiliateCentrum / PromotieCentrum
Alle rechten voorbehouden.